BİLDİRİ ÇAĞRISI

Sürdürülebilir Sayısal Ekolojiler: Sayısal Tasarım, Malzeme, Başarım

Sistem birbirine bağlı ve birbiriyle ilişkili olan birimlerden oluşmuş bir bütündür. Genel Sistem Teorisi’ ne göre sistemler parçaların birbiriyle etkileşimiyle anlam kazanır. Sistem parçalara ayrıldığında sinerjetik özelliklerini kaybeder. Doğadaki tüm canlı ve cansız varlıklar sistem bütünlüğü içinde yer almaktadır ve her parça birbiriyle farklı derecelerde ilişkilidir.

Biyomimesis, doğada bulunan karmaşık yapıda, ancak yüksek verimlikteki oluşumları kendine konu eden bir araştırma alanı olup, tasarım ve üretim süreçlerinde problem çözmede kullanılır. Biyomimesis yaklaşımında, doğanın taklit edilmesinin ötesine geçilerek, doğadan öğrenilmesi ve doğanın yolunun kullanılması önem kazanır. Doğa biçimi işleve uygun hale getirir ve verimlilikten yanadır. Janine Benyus’un ifade ettiği gibi doğa sadece ihtiyacı olan enerjiyi kullanarak dönüştürür ve fazlalıkları önler. Evrimsel gelişim ve büyümede, organizmanın kendi biçimini oluşturma süreci olarak tanımlanan morfonegez, karmaşık düzenlemeler içeren sistemler türetir. Sayısal tasarım yöntemlerinin kullanımıyla tasarım ve mimarlık alanlarında uygulanan bu süreçlerde; biçim, malzemenin dış çevre koşulları ve kuvvetlerle etkileşimiyle, yani başarım (performans) koşullarıyla oluşturulur.

Biyomimesis alanındaki araştırmaları besleyen biyoloji bilimi ve daha geniş kapsamda ekoloji, organizmalar ve çevre arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Ekoloji bağlamında sürdürülebilirlik, biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin sağlanmasıdır. Günümüz koşullarında, tasarım üretiminin sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu doğrultuda, sempozyum kapsamında sayısal tasarım, malzeme ve başarım ekseninde sürdürülebilirlik kavramı ve tasarım süreci üzerindeki etkileri tartışmaya açılmıştır. Tanımlanan konu alanı ile ilgili eğitim, araştırma, endüstri uygulamaları, yeni yaklaşım ve kazanılmış deneyimlerin aktarılacağı katılımlarınızı bekliyoruz.*

 

* Bildiri dili Türkçe olmakla beraber, yapılacak yayında Türkçe-İngilizce seçeneği sunulmaktadır.